• 2018
 • 1. An Autoimmune Disease Variant of IgG1 Modulates B Cell Activation and Differentiation. Xiangjun Chen, Xiaolin Sun, Wei Yang, Bing Yang, Xiaozhen Zhao, Shuting Chen, Lili He, Hui Chen, Changmei Yang, Le Xiao, Zai Chang, Jianping Guo, Jing He, Fuping Zhang, Fang Zheng, Zhibin Hu, Zhiyong Yang, Jizhong Lou, Wenjie Zheng, Hai Qi, Chenqi Xu, Hong Zhang, Hongying Shan, Xu-jie Zhou, Qingwen Wang, Yi Shi, Luhua Lai, Zhanguo Li*, Wanli Liu*. Science, 2018, 362: 700-705.
 • 2. Single-Cell RNA-Seq Reveals Dynamic Early Embryonic-like Programs during Chemical Reprogramming. Ting Zhao, Yao Fu, Jialiang Zhu, Yifang Liu, Qian Zhang, Zexuan Yi, Shi Chen, Zhonggang Jiao Xiaochan Xu, Junquan Xu, Shuguang Duo, Yun Bai, Chao Tang, Cheng Li,* and Hongkui Deng*. Cell Stem Cell, 2018, 23(1): 31-45.
 • 3. Proteomic Identification of Protein Tyrosine Phosphatase and Sub-strate Interactions in Living Mammalian Cells by Genetic Encoding of Irreversible Enzyme Inhibitors. Hongting Tang, Zhen Dai, Xuewen Qin, Wenkang Cai, Liming Hu, Yujia Huang, Wenbing Cao, Fan Yang, Chu Wang, and Tao Liu*. Journal of American Chemical Society, 2018, 140(41): 13253-13259.
 • 4. Chemoselective Nitrosylation of Anilines and Alkynes via Fragmentary or Complete NO Incorporation. Jun Pan, Xinyao Li, Fengguirong Lin, Jianzhong Liu, Ning Jiao*. Chem, 2018, 4: 1427-1442.
 • 5. Single-walled Carbon-nanohorns Improve Biocompatibility over Nanotubes by Triggering Less Protein-initiated Pyroptosis and Apoptosis in Macrophages. Bing He, Yujie Shi, Yanqin Liang, Anpu Yang, Zhipu Fan, Lan Yuan, Xiajuan Zou, Xin Chang, Hua Zhang, Xueqing Wang, Wenbin Dai, Yiguang Wang & Qiang Zhang*. Nature Communications, 2018, 9: 2393.
 • 6. Structural Basis of SALM5-induced PTPδ Dimerization for Synaptic Differentiation. Zhaohan Lin, Jianmei Liu, Huandi Ding, Fei Xu, Heli Liu*. Nature Communications, 2018, 9: 268.
 • 7. Silver-catalyzed Remote Csp3-H Functionalization of Aliphatic Alcohols. Yuchao Zhu , Kaimeng Huang , Jun Pan , Xu Qiu , Xiao Luo , Qixue Qin , Jialiang Wei , Xiaojin Wen, Lizhi Zhang and Ning Jiao*. Nature Communications, 2018, 9: 2625.
 • 8. Synthesis of Fucosylated Chondroitin Sulfate Nonasaccharide as a Novel Anticoagulant Targeting Intrinsic Factor Xase Complex. Xiao Zhang, Huiying Liu, Lisha Lin, Wang Yao, Jinhua Zhao, Mingyi Wu,* and Zhongjun Li*. Angewandte Chemie International Edition, 2018, 57: 12880-12885.
 • 9. Triterpenoids Manipulate a Broad Range of Virus-host Fusion via Wrapping the HR2 Domain Prevalentin Viral Envelopes. Si Longlong, Meng Kun, Tian Zhenyu, Sun Jiaqi, Li Huiqiang, Zhang Ziwei, Soloveva Veronica, Li Haiwei, Fu Ge, Xia Qing, Xiao Sulong, Zhang Lihe, Zhou Demin*. Science Advances, 2018, 4(11): eaau8408.
 • 10. Chromodomain Y-like Protein–Mediated Histone Crotonylation Regulates Stress-Induced Depressive Behaviors. Yongqing Liu, Minghua Li, Minghua Fan, Yan Song, Huajing Yu, Xiaojie Zhi, Kuo Xiao, Shirong Lai, Jingliang Zhang, Xueqin Jin, Yongfeng Shang, Jing Liang*, and Zhuo Huang*. Biological Psychiatry, Accepted, DOI: 10.1016/j.biopsych.2018.11.025
 • 11. Caged Circular siRNAs for Photomodulation of Gene Expression in Cells and Mice. Liangliang Zhang, Duanwei Liang, Yuan Wang, Dong Li, Jinhao Zhang, Li Wu, Mengke Feng, Fan Yi, Luzheng Xu, Liandi Lei, Quan Du and XinJing Tang*. Chemical Science, 2018, 9(1): 44-51.
 • 12. Traceless Beta-mercaptan-assisted Activation of Valinyl Benzimidazolinones in Peptide Ligations. Wang Yinglu, Han Lin, Yuan Ning, Wang Hanxuan, Li Hongxing, Liu Jinrong, Chen Huan, Zhang Qiang, Dong Suwei*. Chemical Science, 2018, 9(7): 1940-1946.
 • 13. Coupling of Sterically Demanding Peptides by b-Thiolactone-Mediated Native Chemical Ligation. Huan Chen, Yunxian Xiao, Ning Yuan, Jiaping Weng, Pengcheng Gao, Leonard Breindel, Alexander Shekhtman and Qiang Zhang*. Chemical Science, 2018, 9: 1982-1988.
 • 14. Annealing Novel Nucleobase-lipids with Oligonucleotides or Plasmid DNA Based on H-bonding or π-π Interaction: Assemblies and Transfections. Yuan Ma, Yuejie Zhu, ChaoWang, Delin Pan, Shuang Liu, Mengyi Yang, Zhangping Xiao, Xiantao Yang, Wenting Zhao, Xinyang Zhou, Yiding Li, Yufei Pan, Jing Sun, Shuhe Wang, Zhu Guan, Lihe Zhang, Zhenjun Yang*. Biomaterials, 2018, 178: 147-157.
 • 15. Structural Optimization and Additional Targets Identification of Antisense Oligonucleotide G3139 Encapsulated in a Neutral Cytidinyl-lipid Combined with a Cationic Lipid in Vitro and in Vivo. Yuan Ma, Wenting Zhao, Yiding Li, Yufei Pan, Shuhe Wang, Yuejie Zhu, Lingxuan Kong, Zhu Guan, Jiancheng Wang, Lihe Zhang, Zhenjun Yang*. Biomaterials, 2018, DOI: 10.1016/j.biomaterials.2018.12.033.
 • 16. Src-mediated Phosphorylation Converts FHL1 from Tumor Suppressor to Tumor Promoter. Xiang Wang,Xiaofan Wei, Yang Yuan, Qingrui Sun, Jun Zhan, Jing Zhang, Yan Tang, Feng Li, Lihua Ding, Qinong Ye, and Hongquan Zhang*. Journal of Cell Biology, 2018, 217: 1335-1351.
 • 17. Improved Cell Transfection of siRNA by pH-Responsive Nanomicelles Self-assembled with mPEG-b-PHis-b-PEI Copolymers. Bin Xu, Yuanjun Zhu, Chenghan Wang, Chong Qiu, Jing Sun, Yi Yan, Xin Chen, Jiancheng Wang*, Qiang Zhang. ACS Applied Materials & Interfaces, 2018, 10: 21847-21860.
 • 18. Stereocontrolled Synthesis of 2-Deoxy-C-glycopyranosyl Arenes Using Glycals and Aromatic Amines. Shengbiao Tang, Qiannan Zheng, De-Cai Xiong,* Shende Jiang, Qin Li, and Xin-Shan Ye*. Organic Letters, 2018, 20: 3079-3082.
 • 19. UGT73F17, a New Glycosyltransferase from Glycyrrhiza uralensis, Catalyzes the Regiospecific Glycosylation of Pentacyclic Triterpenoids. Junbin He, Kuan Chen, Zhi-min Hu, Kai Li, Wei Song, Li-yan Yu, Chung-Hang Leung, Dik-Lung Ma, Xue Qiao*, and Min Ye*. Chemical Communications, 2018, 54(62): 8594-8597.
 • 20. Discovery of Dimeric Lysine N-Alkylamides Mimicking AMPs as Potent and Broad-Spectrum Antibacterial Agents. Youhong Niu*, Minghui Wang, Yafei Cao , Alekhya Nimmagadda, Jianxing Hu, Yanfeng Wu, Jianfeng Cai *, Xin-Shan Ye*. Journal of Medicinal Chemistry, 2018, 61(7): 2865-2874.
 • 21. Microfluidic Coculture Device for Monitoring of Inflammation- Induced Myocardial Injury Dynamics. Xiaoni Ai, Wenbo Lu, Kewu Zeng, Chun Li, Yong Jiang*, Pengfei Tu*. Analytical Chemistry, 2018, 90 (7): 4485-4494.
 • 22. Ganoderma Lucidum Polysaccharide Peptide Alleviates Hepatoteatosis via Modulating Bile Acid MetabolismDependent on FXR-SHP/FGF. Dandan Zhong, Zhengwei Xie, Boyue Huang, Shuai Zhu, Guoqian Wang, Hong Zhou, Shuqian Lin, Zhibin Lin, Baoxue Yang*. Cell Physiol Biochem, 2018,49: 1204-1220.
copyright 2014 State Key Laboratory Of Natural And Biomimetic Drugs, Peking University