The Jiao Group

172. Discovery of 2-(furan-2-ylmethylene)hydrazine-1-carbothioamide derivatives as novel inhibitors of SARS-CoV-2 main protease. Dou X, Sun Q, Xu G, Liu Y, Song S, Zhang L, Liu Z, Lai L, Jiao Ning. DIO: 10.1016/j.ejmech.2022.114508. 171. Selective desaturation of amides: a direct approach to enamides. Xinwei Li, Zengrui Cheng, J Liu, Z Zhang, Song Song and Ning Jiao*. DOI:10.1039/D2SC02210A 170. Catalytic Electrophilic Halogenation of Arenes with Electron-Withdrawing Substituents Weijin Wang, X. Yang, R. Dai, Z. Yan, J. Wei, X. Dou, X. Qiu, H. Zhang, C. Wang, Y. Liu, Song Song, and Ning Jiao*.DOI: 10.1021/jacs.2c06440 169. Cleaving arene rings for acyclic alkenylnitrile synthesis Xu Qiu¹, Yueqian Sang¹, Hao Wu¹, Xiao-Song Xue, Zixi Yan, Y. Wang, Z. Cheng, X. Wang, H.Tan, S. Song, G, Zhang, X, Zhang, K. N. Houk & Ning Jiao DOI: 10.1038/ s41586-021-03801-y 168. Selective carbon-carbon bond amination with redox-active aminating reagents: A direct approach to anilines Xu Qiu¹, Yachong Wang¹, Lingyu Su, R. Jin, S. Song, Q. Qin, J. Li, B. Zong, and Ning Jiao* DOI: 10.1002/cjoc.202100430 167. Molecular oxygen-mediated oxygenation reactions involving radicals Conghui Tang*, Xu Qiu, Zengrui Cheng, Ning Jiao* DOI: 10.1039/d1cs00242b 166. Cu(I)-Catalyzed [2+2+1] Cycloaddition of Amines, Alkynes and Ketenes: An Umpolung and Regioselective Approach to Full-Substituted β-Pyrrolinones H. Wu, X. Li, Z. Yan, N. Ma, S. Song*, G. Zhang*, N. Jiao* DOI:10.1021/acs.orglett.0c03991 165. Oxoammonium salts are catalysing efficient and selective halogenation of olefins, alkynes and aromatics Weijin Wang, X. Li, X. Yang,  L. Ai , Z. Gong, Ning Jiao, Song Song* Nat. Commun., 2021, 12, 3873, DOI: 10.1038/s41467-021-24174-w 164.  N‐Heterocyclic Carbene Catalyzed Ester Synthesis from Organic Halides through Incorporation of Oxygen Atoms from Air, Hui Tan, Shen-An Wang, Zixi Yan, Jianzhong Liu, Jialiang Wei, Song Song, Ning Jiao* DOI: 10.1002/anie.202011039 163.Electrochemically induced nickel catalysis for oxygenation reactions with water Yujie Liang, Shi-Hui Shi, Rui Jin, Xu Qiu, Jialiang Wei, Hui Tan, Xue Jiang, Xiaomeng Shi, Song Song, Ning Jiao* DOI: 10.1038/s41929-020-00559-w 162.Electrochemical Oxidation Induced Selective C–C Bond Cleavage Shi-Hui Shi¹, Yujie Liang¹, and Ning Jiao* DOI: 10.1021/acs.chemrev.0c00335 161.DMSO Enabled Selective Radical O-H Activation of 1,3(4)-Diols. Yuchao Zhu, Ziyao Zhang, Rui Jin, Jianzhong Liu, Guoquan Liu, Bing Han Ning Jiao* doi: 10.1002/anie.202007187 160. Nitromethane as a nitrogen donor in Schmidt-type formation of amides and nitriles Jianzhong Liu, Cheng Zhang, Ziyao Zhang, Xiaojin Wen, Xiaodong Dou, Jialiang Wei, Xu Qiu, Song Song, Ning Jiao* DOI: 10.1126/science.aay9501 159. DMSO-catalysed late-stage chlorination of (hetero)arenes. Song Song, Xinyao Li, Jialiang Wei, Weijin Wang, Yiqun Zhang, Lingsheng Ai, Yuchao Zhu, Xiaomeng Shi, Xiaohui Zhang, Ning Jiao* DOI:10.1038/s41929-019-0398-0 158. From Alkylarenes to Anilines via Site-Directed Carbon-Carbon Amination. Jianzhong Liu, Xu Qiu, Xiaoqiang Huang, Xiao Luo, C. Zhang, J. Wei, J. Pan, Y. Liang, Y. Zhu, Qi. Qin, S. Song, Ning Jiao* Nature Chemistry 11, 71–77 (2019) 157.Selective Aerobic Oxygenation of Tertiary Allylic Alcohols with Molecular Oxygen. Bencong Zhu, Tao Shen, Xiaoqiang Huang, Yuchao Zhu, Song Song, Ning Jiao DOI: 10.1002/ange.201903690 156.Cu-catalyzed oxygenation of alkene-tethered amides with O2 via unactivated C=C bond cleavage: a direct approach to cyclic imides. Junhua Li,  J. Wei, B. Zhu, T. Wang, Ning Jiao* Chem. Sci., 2019,10, 9099-9103. DOI: 10.1039/C9SC03175H 155. Acetonitrile Activation: An Effective Two‐Carbon Unit for Cyclization. Qixue Qin, Xiao Luo, Jialiang Wei, Yuchao Zhu, Xiaojin Wen, Song Song, Ning Jiao, DOI: 10.1002/ange.201900947 154.Efficient Electrocatalysis for the Preparation of (Hetero)aryl Chlorides and Vinyl Chloride with 1,2-Dichloroethane. Yujie Liang, Fengguirong Lin, Yeerlan Adeli, Rui Jin, Ning Jiao, DOI: 10.1002/anie.201814570 153. Intramolecular Csp3–H/C–C bond amination of alkyl azides for the selective synthesis of cyclic imines and tertiary amines. Xiaojin Wen¹, Xinyao Li¹, Xiao Luo, Weijin Wang, Song Song* and Ning Jiao* DOI: 10.1039/C9SC05522C
 1 2 3 4 5 6 7 8 Next